Edicte de 15-6-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200615_11_14_56

Edicte

Edicte de 15-6-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n-2a, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de: L' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de:

Les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc, propietat immobiliària, taxa de comerç i industria, taxa del servei d' enllumenat públic, taxa del servei d' higiene pública, taxa d' aparcament horitzontal, sancions - entre d' altres ' corresponents a diferents períodes i que es relacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 15 de juny de 2020, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix,

Requereixo expressament:

A les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. Expedient saig

Da Paiva Ferreira, Maykel

20,01 '

Rebut núm. 001014752/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002328-G

Pujals Roige, Roger

100,07 '

Rebut núm. 001014872/00 ' 001018618/00 ' 001026977/00 ' 001029765/00 ' 001029940/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002553-G

Quintela da Costa, Catarina Isabel

20,01 '

Rebut núm. 001018390/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002471-G

De Sousa Fonseca, Maria Carmen

73,23 '

Rebut núm. 001012848/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002402-G

Teixeira Silva, Luis Carlos

50,03 '

Rebut núm. 001015185/00 ' 001015226/00 - 001018339/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002537-G

Rodrigues Monteiro, Domingos Alex

20,01 '

Rebut núm. 001029383/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002508-G

Repiso Bareas, Josep

30,62 '

Rebut núm. 001074763/00 ' 001078960/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002892-G

Orona Navascues, Agusti

20,41 '

Rebut núm. 001078692/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002891-G

Picart Sanchez, Anna-Maria

20,41 '

Rebut núm. 001078308/00, corresponent a sancions de circulació 2019, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002878-G

Servei d' Acondicionaments, Calefacció

20,01 '

Rebut núm. 001029196/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002567-G

Teixidó, S.L.

20,01 '

Rebut núm. 001022252/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal.

12/6/2020

EX-AD/20-002569-G

Samarra Forné, Ramon

20,01 '

Rebut núm. 001018942/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal

12/6/2020

EX-AD/20-002252-G

Radio i Televisió d' Andorra, SA

39,83 '

Rebut núm. 001084520/00, corresponent a sancions de circulació 2019, resolució notificada per mitjà de notificació personal

12/6/2020

EX-AD/20-003141-G

Rico Aracil, José Antonio

20,01 '

Rebut núm. 001034368/00, corresponent a sancions de circulació 2018, resolució notificada per mitjà de notificació personal

12/6/2020

EX-AD/20-003110-G

Pujals Roige, Roger

80,85 '

Rebut núm. 001033700/00-001034208/00-001078630/00-001086199/00, corresponent a sancions de circulació 2018 i 2019, resolució notificada per mitjà de notificació personal

12/6/2020

EX-AD/20-003116-G

Nicosi, Mario Fabian

20,01 '

Rebut núm. 001033427/00, corresponent a sancions de circulació 2018...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA