Edicte del 15-6-2020, pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de la parcel·la de terreny sobre la qual es troba bastit un hotel conegut per Hotel Confort, a la partida Bordes d' Envalira de Canillo i el terreny adjacent.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGS20200615_12_27_32

Edicte

Edicte del 15-6-2020, pel qual es convoca la realització de la primera pública subhasta de la parcel·la de terreny sobre la qual es troba bastit un hotel conegut per Hotel Confort, a la partida Bordes d' Envalira de Canillo i el terreny adjacent.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

Obrant en la meva qualitat d' administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat Central Trade, SL i del Sr. Àlvar Castellarnau Pons:

Havent estat suspesa la primera pública subhasta prevista pel dia 31 de març de 2020, faig saber:

Que la primera pública subhasta dels béns referits a continuació tindrà lloc al despatx professional de Saig Lourdes Alonso Martínez, situat al C/ Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, el proper dia 14 de juliol de 2020, a les 15'00 hores:

" Parcel·la de terreny sobre la qual es troba bastit un hotel conegut per Hotel Confort, la qual formava part de la finca anomenada ' Prat del Jaumet d' Envalira' , la qual va ser segregada, situada a la partida Bordes d' Envalira de la parròquia de Canillo.

" Parcel·la de terreny, d' una superfície aproximada de 283 m2, formant part de la finca anomenada ' Prat del Jaumet d' Envalira' , de la qual es segregà, situada a la partida ' Bordes d' Envalira' , de la parròquia de Canillo, ubicada a tocar de la parcel·la on es troba l' hotel ans referit

El planejament aplicable dels béns en qüestió és el Pla d' Ordenació i Urbanisme Parroquial de Canillo, i, els terrenys en qüestió es troben classificats en sòl urbà consolidat amb qualificació urbanística Zona Urbana B (clau III), Unitat d' actuació UASUC-F9. Les persones interessades poden adreçar-se al meu despatx professional, on resta a la seva disposició la consulta del corresponent certificat urbanístic lliurat per l' Hble. Comú de Canillo, amb les restants dades d' interès.

Segons en resulta dels peritatges efectuats, per Taxacions i Assessorament Immobiliari, en data 28 de novembre de 2019, en relació al terreny sobre el qual es troba bastit l' hotel i en data 29 de desembre de 2019 en relació al terreny adjacent a l' hotel, els quals no han estat objecte de cap...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA