Edicte del 29-6-2020 per a la cobertura temporal d' una plaça en el lloc de treball d' inspector veterinari, adscrita a la Secretaria d' Estat de Salut del Ministeri de Salut.

 
EXTRACTO GRATUITO
GP20200629_10_47_52

Edicte

Edicte del 29-6-2020 per a la cobertura temporal d' una plaça en el lloc de treball d' inspector veterinari, adscrita a la Secretaria d' Estat de Salut del Ministeri de Salut.

La relació laboral d' aquest personal amb l' Administració general serà de caràcter interí d' acord amb els termes previstos en l' article 109, lletra b, de la Llei de la funció pública, i la durada del contracte serà d' acord amb els termes previstos per la normativa vigent.

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura temporal d' una plaça en el lloc de treball d' inspector veterinari, adscrita a la Secretaria d' Estat de Salut del Ministeri de Salut.

La missió del lloc de treball és efectuar i seguir totes les accions i activitats relacionades amb el control i la vigilància dels establiments i els productes alimentaris i de l' Escorxador Nacional d' Andorra i participar-hi, d' acord amb les indicacions del lloc superior, els procediments de funcionament establerts i la normativa vigent, amb el propòsit de garantir l' eficiència i l' optimització dels recursos assignats per vetllar pel compliment de la legislació vigent i millorar el nivell de protecció de la salut pública nacional.

Aquest lloc de treball correspon a l' N-X del sistema de classificació del Cos General, amb una retribució anyal bruta de 29.490,11 euros, distribuïda en tretze pagues.

La ubicació actual del lloc de treball és al Ministeri de Salut, av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis, d' Andorra la Vella.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

'" Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament. La preferència s' establirà de la manera següent:

" En primer lloc, per ordre de puntuació entre candidats de:

- Nacionalitat andorrana.

- O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició d' agent de l' Administració de caràcter indefinit i exerceixin una activitat al si del sector públic andorrà.

" En segon lloc, per ordre de puntuació entre candidats de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i que siguin titulars d' una autorització d' immigració de treball vigent.

" En tercer lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d' altres nacionalitats que les esmentades en l' apartat anterior i que siguin titulars d' una autorització d' immigració de treball vigent.

" En quart lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d' altres nacionalitats que les esmentades en l' apartat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA