Avís de l' 1-7-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions per als nous ingressos de persones a les residències assistides.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
1 de juliol del 2020Núm. 87
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís de l’1-7-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2),
referents a les recomanacions per als nous ingressos de persones a les residències assistides.
De forma addicional a les mesures recollides als decrets i avisos que el Govern publica periòdicament al
Butlletí Ocial del Principat d’Andorra (BOPA), i en virtut del previst en el Decret del 10-6-2020 d’aixecament
i modicació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus
SARS-CoV-2 relatives a les residències assistides i als centres de dia i transport adaptat sociosanitaris, s’es-
tableixen les mesures sanitàries especíques que han d’aplicar les residències sociosanitàries i els centres
de dia per evitar nous casos de SARS-CoV-2 en aquest àmbit.
Les residències assistides estan adaptant la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per
evitar contagis en una població molt vulnerable. Per aquest motiu cal deixar clars els requisits necessaris
perquè els nous ingressos en els centres residencials no suposin un risc per a la resta d’usuaris ni per als
professionals que els cuiden i treballen en aquests centres.
Cada centre haurà d’aplicar aquestes mesures adaptant l’organització en funció de la seva estructura i els
seus recursos.
El sistema sanitari recorre a diferents proves per conrmar o estudiar les persones que han estat casos
probables o conrmats de COVID-19. És molt important, doncs, tenir una recomanació clara al voltant de
l’estudi necessari de la persona susceptible de ser admesa en un centre residencial.
El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut informa sobre les mesures excepcionals per fer front a la
infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions per als nous ingressos de per-
sones a les residències assistides.
Requisits per a l’ingrés en un centre residencial
− Tota persona que hagi d’ingressar en un centre sociosanitari ha de disposar d’una PCR o TMA negativa
efectuada en un termini inferior als dos dies previs. Queda a criteri del professional mèdic del centre l’ex-
cepció de la demanda de la PCR/TMA als nous ingressos en cas que hagin passat la COVID-19 amb evi-
dència de curació per dos PCR/TMA negatives, per catorze dies sense símptomes o amb presència d’IgG.
− No haver estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o conrmat de COVID-19 en els dar-
rers catorze dies.
− Vigilància passiva durant els catorze dies posteriors a l’ingrés. La vigilància passiva consisteix a efectu-
ar control de temperatura dos cops al dia, vigilància de símptomes, ús d’habitació individual i respecte
de la distància de seguretat amb la resta de residents. S’haurà de registrar en la història clínica del resi-
dent. Després dels primers deu dies s’efectuarà una PCR/TMA.
− En cas d’aparició de símptomes o signes compatibles amb la COVID-19, cal una valoració clínica i una
nova PCR/TMA diagnòstica. En cas de resultat positiu caldrà el trasllat del pacient a la unitat d’aïllament
i atenció sanitària corresponent.
− Donat que les residències tenen característiques d’espai diferents (hi ha centres que poden sectorit-
zar per plantes o unitats i centres que han d’aplicar mesures per zones), és important establir protocols
de treball que permetin que els professionals (personal que fa atenció directa) atenguin un únic sector i
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
07-01
15:07:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA