Decret de l' 1-7-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d' obertura d' altres activitats comercials en la fase 3.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20200701_14_18_21

Decret

Decret de l' 1-7-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d' obertura d' altres activitats comercials en la fase 3.

Exposició de motius

La necessitat de reduir al mínim les interaccions físiques entre les persones amb la finalitat d' evitar l' increment descontrolat de contagis va conduir el Govern a adoptar mesures tan dràstiques com necessàries, que van comportar, entre altres coses, el tancament de la majoria de les activitats comercials del Principat. A l' inici d' aquesta situació d' emergència sanitària, únicament van poder obrir amb certa normalitat les activitats considerades estrictament essencials.

El conjunt de totes les mesures adoptades, sobretot les de tancament d' activitats de tota naturalesa i de distanciament social, s' ha anat traduint en un aplanament de la corba de contagis, la qual cosa ha permès acordar diferents fases.

Donada l' evolució de la situació epidemiològica i de conformitat amb el manament contingut en la Llei 5/2020, del 18 d' abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la nova situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, escau obrir per fases les activitats econòmiques per poder atendre altres necessitats de la població.

En aquestes circumstàncies es van aprovar per a la primera fase el Decret del 22-4-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d' obertura d' algunes activitats comercials; per a la segona, el Decret del 30-4-2020 pel qual s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d' obertura d' algunes activitats comercials, i, finalment, per a la tercera fase, els decrets del 13-5-2020 i del 27-5-2020 pels quals s' adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d' obertura d' algunes activitats comercials en la fase 3. Aquestes mesures adaptaven les prescripcions per ampliar la cobertura de les necessitats de la població.

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del dia 1 de juliol del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Àmbit d' aplicació

1. Les activitats econòmiques que poden reprendre l' activitat comercial de conformitat amb la fase d' obertura de l' 1 de juliol del 2020, de reactivació de l' activitat econòmica, estan assenyalades a l' annex 2. Aquest annex incorpora les activitats l' obertura de les quals va ser autoritzada en les fases anteriors.

2. La capacitat de les activitats termals i els balnearis es limita a un 30%. En els espais interiors cal limitar la capacitat a un màxim de 200 persones.

3. S' augmenta la capacitat màxima en els vehicles de transport públic de viatgers, que passa a ser del 100%, es manté l' ús obligatori de la mascareta i es recomana disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica en els accessos.

4. S' obren els casals d' avis i les cases pairals, i l' obertura d' aquests espais ve condicionada pel compliment de les mesures sanitàries generals i les específiques previstes en l' annex 3.

5. Es permet el funcionament de les activitats econòmiques amb equipaments i instal·lacions infantils, sempre que es compleixin les mesures sanitàries generals i les específiques previstes en l' annex 4.

6. Totes les activitats econòmiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA