Avís del 29-6-2020 pel qual s' ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
1 de juliol del 2020Núm. 86
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 29-6-2020 pel qual s’ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.
En virtut d’allò que disposa el decret legislatiu del 5 desembre del 2018 de publicació de la Llei de societats
anònimes i de responsabilitat limitada, i en concret el capítol VIII relatiu a la dissolució, la liquidació i l’extinció,
i l’article 38.4 del Reglament del Registre de Societats, s’ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat
d’Andorra de les societats que es troben “en liquidació” i que es relacionen juntament amb els liquidadors.
Denominació de la societat Liquidadors
- Histeria Holding, SL “en liquidació” -Laurent Frederic Lietaud
- Lux Style, SLU “en liquidació” -Eduard Ripollès Garcia
- C.A.L. Comunicació, SLU “en liquidació” -Josep Coll Font
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 29 de juny del 2020
Alexandre Cucurella Rossell
Director del Departament de Registres Jurídics i Econòmics
Societats
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-30
13:08:02

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA