Ordinació del 29-6-2020 per la qual s'aprova un crèdit extraordinari pel programa d' ajudes comunals per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-Cov-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE CANILLO
1/1
www.bopa.ad
1 de juliol del 2020Núm. 86
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordinació
Ordinació del 29-6-2020 per la qual s’aprova un crèdit extraordinari pel programa d’ajudes comunals
per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-Cov-2.
Vist l’informe emès per la Intervenció general, on palesa la inexistència de les partides destinades al referit
projecte;
Vista l’Ordinació del 12-9-2016 de creació del fons de reserva del Comú de Canillo destinat a les necessitats
públiques urgents, inesperades i no previstes de la parròquia de Canillo;
Vista l’Ordinació del 27 de juny de 2020 d’ajudes comunals per a la situació d’emergència sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2;
En mèrits a l’establert a l’article 71 de la Llei 10/2003 de les nances comunals, el Consell de Comú en la
seva sessió celebrada el 27 de juny de 2020 ha aprovat la següent:
Ordinació
Article 1
S’aprova el crèdit extraordinari següent:
105-43100-472100 Ajuts reactivació econòmica 500.000€
Article 2
Aquest crèdit es nança mitjançant la disposició del fons de reserva del Comú de Canillo, creat per l’Ordi-
nació del 12-9-2016.
Article 3
La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Canillo, 29 de juny de 2020
Francesc Camp Torres
El Cònsol major
Ordinacions i reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-30
13:08:13

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA