Ordinació del 29-6-2020 per la qual s'aprova un crèdit extraordinari per efectuar una donació a diverses entitats benèfiques en el marc de les accions per respondre a la crisi causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE CANILLO
1/1
www.bopa.ad
1 de juliol del 2020Núm. 86
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordinació
Ordinació del 29-6-2020 per la qual s’aprova un crèdit extraordinari per efectuar una donació a diver-
ses entitats benèques en el marc de les accions per respondre a la crisi causada per la pandèmia del
SARS-CoV-2.
Vist l’informe emès per la intervenció general, on palesa la inexistència de les partides destinades als referit
projectes;
En mèrits a l’establert a l’article 71 de la Llei 10/2003 de les nances comunals, el Consell de Comú en la
seva sessió celebrada el 27 de juny de 2020 ha aprovat la següent:
Ordinació
Article 1
S’aprova el crèdit extraordinari següent:
505-23100-482750 Donació entitats benèques 18.400,- euros
Article 2
Aquest crèdit extraordinari es nança amb la disminució pressupostària de la compensació de funcions
dels càrrecs electes pel període de temps comprés entre el mes de juny al mes de desembre del 2020
aprovada per Consell de comú de data 18 de juny de 2020.
Article 3
La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Canillo, 29 de juny de 2020
Francesc Camp Torres
El Cònsol major
Ordinacions i reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-30
13:08:15

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA