Ordinació del 29-6-2020 d' ajudes comunals per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE CANILLO
1/3
www.bopa.ad
1 de juliol del 2020Núm. 86
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordinació
Ordinació del 29-6-2020 d’ajudes comunals per la situació d’emergència sanitària causada per la pan-
dèmia del SARS-CoV-2.
Exposició de motius.
El Comú de Canillo, davant de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2,
vol establir una sèrie d’ajudes econòmiques amb la nalitat de contribuir a limitar els efectes de la situació
en el teixit econòmic i social de la parròquia, mitjançant les disposicions que s’escaiguin del fons de reserva
del Comú de Canillo, creat per l’Ordinació del 12-9-2016, i quina nalitat d’utilització s’escau amb la situació
actual de pandèmia decretada per l’OMS.
La present Ordinació xa les modalitats, criteris i procediments que se seguiran per a l’atorgament d’ajudes.
En conseqüència, el Comú de Canillo, per acord unànime del Consell de Comú, de data 27 de juny de
2020,promulga la següent
Ordinació d’ajudes comunals per la situació d’emergència sanitària
causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
Article 1. Caràcter provisional.
Les ajudes previstes en aquesta Ordinació són limitades en el temps i poden ser sol·licitades abans del 31
de desembre de 2020 inclòs.
Article 2. Objecte i naturalesa.
L’objecte de la present Ordinació és la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques amb càrrec al fons
de reserva del Comú de Canillo, creat per l’Ordinació del 12-9-2016.
Les ajudes regulades en la present s’entenen com la disposició gratuïta de fons públics, realitzades a favor
de persones o empreses amb la nalitat de pal·liar les conseqüències de la situació d’emergència sanitària
ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, d’acord amb els supòsits previstos.
Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions
de concessió o falsejament de les dades aportades per a la seva concessió.
Article 3. Beneciaris.
Poden ser beneciaris de les ajudes:
a) Les persones físiques assalariades censades a la parroquià de Canillo, amb anterioritat al dia 14 de
març de 2020 i que compleixin els requisits de l’article 4.
b) Les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d’empresaris, segons la denició continguda
a l’article 10 a) de la Llei 5/2020, i siguin titulars d’autorització d’activitats comercials, empresarials i pro-
fessionals, degudament registrades a la parròquia de Canillo, amb anterioritat al 14 de març de 2020 i
que compleixin els requisits de l’article 5.
Article 4. Requisits per a les persones físiques assalariades.
Per poder optar a les ajudes han de concórrer totes les següents situacions:
Ordinacions i reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
06-30
13:08:17

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA