Edicte del 14-9-2020 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball d' infermer de penitenciaria, adscrit al Departament d' Institucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia i Interior.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-9-2020 per a la cobertura d’una plaça vacant per al lloc de treball d’infermer de peniten-
ciaria, adscrit al Departament d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia i Interior.
Vist que el concurs de mobilitat del 25 d’agost del 2020 ha quedat desert;
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura amb un treballador públic de
caràcter indenit d’una plaça en el lloc de treball d’infermer de penitenciaria, adscrit al Departament d’Ins-
titucions Penitenciàries del Ministeri de Justícia i Interior.
La missió del lloc és:
1. Ser capaç de detectar, diagnosticar i tractar adequadament tots els malalts dins de l’àmbit de la infer-
meria.
2. Organitzar i informar per millorar el procés d’actuació i assolir la màxima efectivitat i eciència en les
activitats d’atenció, prevenció i seguiment de les persones ingressades al Centre Penitenciari.
3. El servei d’infermeria ha de ser accessible i disponible en casos complexos i difícils, i ha de millorar la
sensibilitat atenent funcions, buscant recursos i donant formació.
4. El personal d’infermeria té com a funció la prestació d’assistència sanitària, la prevenció de la malaltia
i la promoció de la salut.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-VIII del sistema de classicació del Cos General, amb una retri-
bució anyal bruta de 23.455,51 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
− Tenir la nacionalitat andorrana.
− O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de treballador públic
indenit, i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.
− Titulació mínima del nivell 2 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES) en infermeria.
− Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior (article 4 o disposició addicional se-
gona del Decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes ocials de llengua catalana del Go-
vern d’Andorra).
D’acord amb la disposició transitòria primera del Decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes
ocials de llengua catalana del Govern d’Andorra, la Secretaria d’Estat de Funció Pública organitzarà una
prova d’aquest nivell per a les persones que no disposin de la titulació esmentada.
La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del candidat del procés de selecció.
- Estar en possessió del permís de conduir B1.
Els coneixements que es tindran en compte són:
− Coneixements en llengua castellana, francesa i anglesa de nivell B1.
− Coneixements en aplicacions informàtiques a nivell d’usuari en: Word, Lotus Notes, Excel.
Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convo-
catòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:29:44

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA