Correcció d' errata del 14-9-2020 per la qual s' ha constatat un error en l' avís relatiu al nomenament definitiu de diversos treballadors públics de caràcter indefinit.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 14-9-2020 per la qual s’ha constatat un error en l’avís relatiu al nomenament
denitiu de diversos treballadors públics de caràcter indenit.
Vist que s’ha constatat un error en l’avís de nomenament publicat al BOPA núm. 92, de data 20 de juliol
del 2020, relatiu al nomenament denitiu de diversos treballadors públics de caràcter indenit que han
conclòs el període de prova, es rectica com segueix:
On hi diu.
La secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu dels treballadors públics de ca-
ràcter indenit següents:
• Sr. Roger Naudi Morgó, psicòleg, adscrit al Departament d’Afers Socials i Joventut, amb efectes des del
16 de març del 2020.
Hi ha de dir.
La secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu dels treballadors públics de ca-
ràcter indenit següents:
• Sr. Roger Naudi Morgó, psicòleg, adscrit al Departament d’Afers Socials i Joventut, amb efectes des del
16 de setembre del 2020.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 de setembre del 2020
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Publica
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:29:34

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA