Edicte del 14-9-2020 pel qual es convoca un concurs públic per adjudicar el lloguer, en règim de rènting, d' un vehicle tipus turisme 4x4 (lot 1) i d' un vehicle tipus SUV 4x4 (lot 2) destinats al Servei de Circulació Comunal d' Encamp.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ENCAMP
1/1
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-9-2020 pel qual es convoca un concurs públic per adjudicar el lloguer, en règim de rènting,
d’un vehicle tipus turisme 4x4 (lot 1) i d’un vehicle tipus SUV 4x4 (lot 2) destinats al Servei de Circulació
Comunal d’Encamp.
Per acord de la Junta de Govern del 9 de setembre del 2020, el Comú d’Encamp convoca un concurs públic
nacional per adjudicar el lloguer, en règim de rènting, d’un vehicle tipus turisme 4x4 (lot 1) i d’un vehicle
tipus SUV 4x4 (lot 2) destinats al Servei de Circulació Comunal d’Encamp, amb la modalitat de contractació
ordinària.
Les empreses andorranes interessades a participar al concurs podran retirar el plec de bases del Servei
de Tràmits del Comú d’Encamp, després del pagament del preu públic de 23,60 €
Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat en el qual hi ha de gurar de forma clara el títol del
concurs i la identicació del concursant, abans de les 10 h del dia 15 d’octubre del 2020. Seguidament
s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.
Per més informació i aclariments, els concursants es poden adreçar al Servei de Circulació Comunal d’En-
camp en l’horari d’atenció al públic.
Informació que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, 14 de setembre del 2020
Alejandro Mora Esteban
Secretari general
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:31:24

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA