Avís del 14-9-2020 informant sobre la pròxima publicació de les llistes electorals provisionals.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 14-9-2020 informant sobre la pròxima publicació de les llistes electorals provisionals.
Conforme al que estableixen l’article 8 i connexes de la Llei qualicada del règim electoral i referèndum, el
proper dia 30 de setembre es faran públiques les llistes electorals provisionals.
Les llistes es podran consultar al tauler d’edictes de Casa Comuna, al despatx de Tràmits o en línia des del
web www.e-e.ad.
Tota persona que es consideri amb dret a gurar-hi i no hi consti inscrita, podrà formular la seva petició
al Comú per escrit, adjuntant la documentació que estimi oportuna, dins el termini de 15 dies naturals
seguits a la publicació.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 14 de setembre de 2020.
Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals
P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni Escalé Cabré
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:31:29

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA