Edicte del 14-9-2020 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament al Sr. Jesús Soler Canturri.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-9-2020 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament al Sr. Jesús Soler
Canturri.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de l’entitat bancària Crèdit Andorrà, SA.
Actuant en execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 23 d’octubre del 2018, en el marc de la causa tramitada pel
procediment Ordinari: 4100436/2006, esdevinguda ferma i executiva segons acredita el Certicat emès
el 2 de desembre del 2019, i la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia, el 26 de juny del 2019,
en el marc de la mateixa causa, esdevinguda ferma i executiva segons acredita el Certicat emès el 15
d’octubre del 2019.
Faig saber
Que, 7 d’agost del 2020, vaig acordar l’execució i requerir:
Al Sr. Jesús Soler Canturri, identicat amb el número de cens: 27076A, perquè en el termini màxim de tret-
ze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o
pel mitjà que estimi convenient, l’import de sis-cents seixanta-tres mil nou-cents cinquanta-set euros amb
setanta-nou cèntims (663.957,79 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Jesús Soler Canturri, havent resultat infructuosa la comunicació de l’acord
d’execució efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 14 de setembre del 2020.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:32:29

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA