Edicte del 14-9-2020 pel qual, a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/3
www.bopa.ad
16 de setembre del 2020
Núm. 109
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-9-2020 pel qual, a petició del Govern d’Andorra – Cos de la Policia, es requereix el paga-
ment a diverses persones i societats.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud del Govern d’Andorra - Cos de Policia, havent designat com a domicili a efectes de noticació
aquest despatx professional.
En execució de:
Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.
Faig saber
Que, el 14 de setembre del 2020, mitjançant aquest edicte,
Requereixo expressament el pagament a les persones i societats que es relacionen a continuació:
Persona requerida Import reclamat Execució acte Número expedient
David Garcia Domingos
cens: 211964Z 59.94 sanció: 578841 EX-AD/20-001450-X
Fruits Quality Pirineus, SL
cens: 712620L 59.94 sanció: 578832 EX-AD/20-001456-X
Freitas Chega, Paulo Sergio
cens: 186609G 59.94 sanció: 578831 EX-AD/20-001457-X
Fontana, Nicolas
cens: 334815A 83.84 sanció: 248270 EX-AD/20-001460-X
Ferrer Macian, Miquel
cens: 21394P 59.94 sanció: 578523 EX-AD/20-001465-X
Maria Lurdes Ferreira Guilherme
cens: 162291P 37.37 sanció: 578820 EX-AD/20-001467-X
Lopez Fernandez, Nil
cens: 194634U 37.37 sanció: 578559 EX-AD/20-001470-X
Lucia Del Pilar Lopez Molina
cens: F-169010-L 59.94 sanció: 578906 EX-AD/20-001471-X
Lorenzo Martinez, Vanesa
cens: 195657W 59.94 sanció: 578907 EX-AD/20-001472-X
Lozano Gonzalez, David
cens: 15343E 59.94 sanció: 578908 EX-AD/20-001473-X
Machado Carrillo. Andrea
cens: 183855T 37.37 sanció: 578909 EX-AD/20-001474-X
Machado Coelho, Micael Edgar
cens: 258109S 290.93 sanció: 578910-578911-578912-578913 EX-AD/20-001475-X
Magano Brito E Silva, Iuri Jose
cens: 185089A 402.46 sanció: 578915 EX-AD/20-001476-X
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
09-15
16:32:53

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA