Decret del 30-9-2020 pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents del Departament d' Afers Socials, per a l' exercici 2021.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20201002_11_17_36

Decret

Decret del 30-9-2020 pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents del Departament d' Afers Socials, per a l' exercici 2021.

Vist l' article 13 de la Llei del pressupost per a l' exercici del 2020, que preveu que el Govern pugui decretar despeses pluriennals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis anàlegs i ajuts;

Vist que l' import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s' han d' aplicar a l' import de cada un dels capítols econòmics de l' estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:

- En l' exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l' exercici 2020.

- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l' exercici 2020.

- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l' exercici 2020;

Vist que cal dotar el pressupost de l' exercici 2020 de crèdits addicionals amb caràcter pluriennal per respondre al finançament de les sessions formatives del curs 2020-2021 per detectar violència de gènere i violència domèstica que es desenvoluparan durant l' any 2021;

Decreto

D' acord amb el que disposa l' article 13 de la Llei del pressupost per a l' exercici 2020, aprovar els crèdits per a l' exercici 2021 corresponents a les despeses pluriennals corrents que es detallen a continuació:

Partida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA