Edicte del 29-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al Sr. Eric Gironnay.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 29-9-2020 relatiu a una noticació per convocatòria de l’Administració al Sr. Eric Gironnay
Es prega al Sr. Eric Gironnay que es posi en contacte amb la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internaci-
onals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l’efecte de rebre una noticació en matèria d’intercanvi
d’informació scal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d’aquest edicte.
Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria
d’Estat d’Afers Financers Internacionals, la noticació s’entendrà com a practicada a tots els efectes legals
des de l’endemà del venciment del termini assenyalat.
En cas que sigui una persona no resident en territori andorrà o tingui la nacionalitat andorrana però no
disposi d’un domicili al territori, ha de designar un representant resident scal al Principat d’Andorra per
tal que es mantinguin amb ell totes les actuacions del procediment, incloent-hi les noticacions inicials. A
l’efecte de designar un representant, podeu utilitzar el model de representació publicat a la pàgina web del
Ministeri de Finances (https://www.nances.ad/intercanvi-informacio-materia-scal).
Andorra la Vella, 29 de setembre del 2020
Marc Ballestà Alias
Secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:24:41

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA