Edicte del 29-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració a la Sra. Maria Guillot Miret.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 29-9-2020 relatiu a una noticació per convocatòria de l’Administració a la Sra. Maria Guillot
Miret.
Es prega a la Sra. Maria Guillot Miret que es posi en contacte amb la Secretaria d’Estat d’Afers Financers
Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l’efecte de rebre una noticació en matèria d’in-
tercanvi d’informació scal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d’aquest edicte.
Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria
d’Estat d’Afers Financers Internacionals, la noticació s’entendrà com a practicada a tots els efectes legals
des de l’endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l’article 8 de la
Llei 10/2017 del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació
espontani en matèria scal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta noticació podeu formular per escrit
un recurs d’oposició davant d’aquesta Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals (model de recurs
a presentar al Departament de Tràmits).
En cas que sigui una persona no resident en territori andorrà o tingui la nacionalitat andorrana però no
disposi d’un domicili al territori, ha de designar un representant resident scal al Principat d’Andorra per tal
que es mantinguin amb ell totes les actuacions del procediment, incloent-hi la noticació inicial. A l’efecte de
designar un representant, podeu utilitzar el model de representació publicat a la pàgina web del Ministeri
de Finances (https://www.nances.ad/intercanvi-informacio-materia-scal).
Andorra la Vella, 29 de setembre del 2020
Marc Ballestà Alias
Secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:24:43

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA