Edicte del 28-9-2020 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració als representants legals de la societat Radiodifusión Digital SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 28-9-2020 relatiu a una noticació per convocatòria de l’Administració als representants legals
de la societat Radiodifusión Digital SL.
Es prega als representants legals de la societat Radiodifusión Digital SL que es posin en contacte amb la
Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l’efecte de
rebre una noticació en matèria d’intercanvi d’informació scal, en el termini de deu dies hàbils a partir de
la data de publicació d’aquest edicte.
Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria
d’Estat d’Afers Financers Internacionals, la noticació s’entendrà com a practicada a tots els efectes legals
des de l’endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l’article 8 de la
Llei 10/2017 del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació
espontani en matèria scal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta noticació podeu formular per escrit
un recurs d’oposició davant d’aquesta Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals (model de recurs
a presentar al Departament de Tràmits).
En cas que sigui una persona no resident en territori andorrà o tingui la nacionalitat andorrana però no
disposi d’un domicili al territori, ha de designar un representant resident scal al Principat d’Andorra per tal
que es mantinguin amb ell totes les actuacions del procediment, incloent-hi la noticació inicial. A l’efecte de
designar un representant, podeu utilitzar el model de representació publicat a la pàgina web del Ministeri
de Finances (https://www.nances.ad/intercanvi-informacio-materia-scal).
Andorra la Vella, 28 de setembre del 2020.
Marc Ballestà Alias
Secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:24:34

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA