Edicte B.A. del 28-9-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. Johan Olof Gillborg.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 28-9-2020 pel qual es notica un Aute al Sr. Johan Olof Gillborg.
Laura Rodríguez González, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000343/2019, seguits pel proce-
diment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, l’entitat bancària Vall Banc, SAU contra el
Sr. Johan Olof Gillborg, ha recaigut Aute de data 28 de setembre del 2020, la part dispositiva del qual diu:
“Decideix:
Primer.- Declarar la rebel·lia processal del Sr. Johan Olof Gillborg, part defenent en els presents autes.
Segon.- Prosseguir la tramitació de les presents actuacions sense emplaçar més al rebel, sense perjudici
que aquest pugui personar-se en les altres actuacions processals que no li hagin preclos.
Tercer.- Noticar la present resolució a les parts.
I als efectes de noticació al Sr. Johan Olof Gillborg, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 28 de setembre del 2020.
El Batlle,
Laura Rodríguez González
La Secretària judicial,
Ainhoa Miñambres Garcia
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:04

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA