Edicte B.A. del 25-9-2020 pel qual es notifica un Aute al Sr. Sebastian Sierra Resa.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 25-9-2020 pel qual es notica un Aute al Sr. Sebastian Sierra Resa.
Nàdia Alís Cirera, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 1000607/2019 tramitat pel procediment abreujat seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, l’entitat bancària Banc Sabadell d’Andorra, SA, contra el Sr. Sebastian
Sierra Resa, ha recaigut Aute de data 14 de setembre del 2020 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Declarar la rebel·lia processal del Sr. Sebastian Sierra Resa part defenent en els presents autes.
Segon.- Prosseguir la tramitació de les presents actuacions sense emplaçar més al rebel, sense perjudici
que aquest pugui personar-se en les altres actuacions processals que no li hagin preclòs.
Tercer.- Noticar la present resolució a les parts.”
I als efectes de noticació al Sr. Sebastian Sierra Resa, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 25 de setembre del 2020.
La Batlle,
Nàdia Alís Cirera
La Secretària Judicial,
Cristina Martínez Regada
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:06

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA