Edicte B.A. del 25-9-2020 pel qual es notifica un Aute als Srs. Alberto Jose Rey Rosas i Valentina Ayala Fuenmayor.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 25-9-2020 pel qual es notica un Aute als Srs. Alberto Jose Rey Rosas i Valentina Ayala
Fuenmayor.
Nàdia Alís Cirera, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 1000009/2020 tramitat pel procediment abreujat seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, l’entitat bancària Banc Sabadell d’Andorra, SA, contra els Srs. Al-
berto Jose Rey Rosas i Valentina Ayala Fuenmayor, ha recaigut Aute de data 14 de setembre del 2020 que,
reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Declarar la rebel·lia processal dels Srs. Alberto Jose Rey Rosas i Valentina Ayala Fuenmayor defe-
nent en els presents autes.
Segon.- Prosseguir la tramitació de les presents actuacions sense emplaçar més al rebel, sense perjudici
que aquest pugui personar-se en les altres actuacions processals que no li hagin preclòs.
Tercer.- Noticar la present resolució a les parts.”
I als efectes de noticació als Srs. Alberto Jose Rey Rosas i Valentina Ayala Fuenmayor, avui d’ignorat para-
dor, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 25 de setembre del 2020.
La Batlle,
Nàdia Alís Cirera
La Secretària Judicial,
Cristina Martínez Regada
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:12

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA