Edicte B.A. de data 25-9-2020 d' Instrucció 4 per notificar un Aute a Rubén San Roman Pombero.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. de data 25-9-2020 d’Instrucció 4 per noticar un Aute a Rubén San Roman Pombero.
Alexandra Terés Erich, Batlle del Principat d’Andorra en substitució,
Faig saber
Que en la tramitació de l’execució 4080197/2019 que se segueixen en aquesta Batllia, en data 21 de juliol
de 2020 es dictà Aute quina part dispositiva decideix:
“Primer.- Deixar sense efecte la suspensió de l’execució de la pena d’arrest nocturn ferm imposada al penat
Rubén San Roman Pombero, mantenint l’horari d’entrada i sortida del centre, essent de les 21:15 hores i
ns a les 07:15 hores de l’endemà.
Segon.- Noticar la present resolució al Ministeri Fiscal, al penat i a la seva representació lletrada, i trametre
el corresponent oci al director del Departament d’Institucions Penitenciaries.
Contra aquesta resolució es por interposar recurs d’apel·lació per davant del Tribunal Superior de Justícia,
en el termini de quinze (15) dies següents a la noticació de la present”.
I a efectes de noticació a Rubén San Roman Pombero nascut el 6/12/1980 a Salamanca (Espanya), ll de
Angel Miguel i Maria Nieves, de nacionalitat espanyola, avui d’ignorat parador, es publica aquest edicte.
Andorra la Vella, 25 de setembre del 2020.
La Batlle,
Alexandra Terés Erich
La Secretària Judicial,
Patricia Silvestre Gràcia
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:19

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA