Edicte B.A. del 24-9-2020 pel qual es notifica una Providència als Srs. Maria Belen Rodríguez Diz i Vasilica Adrian Bobe.

 
EXTRACTO GRATUITO
JF20201001_09_55_46

Edicte

Edicte B.A. del 24-9-2020 pel qual es notifica una Providència als Srs. Maria Belen Rodríguez Diz i Vasilica Adrian Bobe.

Laura Rodríguez Gonz'lez, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000169/2019, seguits pel procediment abreujat i instats per Maria Belen Rodríguez Diz contra el Sr. Vasilica Adrian Bobe, en demanda de separació, ha recaigut una Providència de data 22 de setembre del 2020, quina part dispositiva diu:

' Acorda:

Primer.- Prosseguir amb la tramitació dels presents autes emplaçant a les parts per tal que compareguin a la Cúria de la Batllia d' Andorra el proper dia 13 de novembre del 2020, als efectes de celebrar el tràmit de Demanda.

La part agent haurà de comparèixer durant la franja horària de 9h00 a 11h00, als efectes de presentar el corresponent escrit de demanda.

La part defenent haurà de comparèixer durant la franja horària de 11h00 a 13h00 als efectes de recollir el corresponent escrit de demanda, presentat per la part agent.

Segon.- Advertir a la part demandant que si no compareix en la referida franja horària se la tindrà per desistida i es dictarà Aute condemnant-la al pagament de totes les costes processals i procedint...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA