Edicte B.A. del 23-9-2020 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Sola, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 23-9-2020 pel qual es notica un Aute al legal representant de la societat Solà, SLU.
Nàdia Alís Cirera, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 1000572/2019 tramitat pel procediment laboral seguit entre les
parts respectivament agent i defenent incidental, el Sr. Miquel Àngel Barciela Cerdeira contra el legal re-
presentant de la societat Solà, SLU, ha recaigut Aute de data 12 de decembre del 2019 que, reproduït en
la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Tenir per desistida la part agent.
Segon.- Arxivar les presents actuacions sense altre tràmit, sense fer expressa imposició de les costes pro-
cessals.
Tercer.- Noticar la present resolució judicial a les parts interessades.”
I als efectes de noticació al legal representant de la societat Solà, SLU avui d’ignorat parador, es publica
aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 23 de setembre del 2020.
La Batlle,
Nàdia Alís Cirera
La Secretària Judicial,
Cristina Martínez Regada
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:27:09

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA