Avís del 12-10-2020 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' un treballador públic de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
14 d'octubre del 2020
Núm. 121
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 12-10-2020 pel qual es fa públic el nomenament denitiu d’un treballador públic de caràcter
indenit que ha conclòs el període de prova.
Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;
Vist l’acord de Govern del 25 de setembre del 2019 mitjançant el qual es va nomenar treballador públic
indenit en període de prova la persona següent:
• Sr. Antonio Isaac Ramírez
Vist el comunicat del superior jeràrquic del departament en el qual està adscrit el treballador públic de caràc-
ter indenit esmentat anteriorment, en què s’exposa que ha conclòs satisfactòriament el període de prova;
La secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu del treballador públic de caràcter
indenit següent:
• Sr. Antonio Isaac Ramírez, tècnic de selecció, adscrit a l’Àrea de Selecció i Avaluació de la Secretaria d’Es-
tat de Funció Pública, amb efectes des del 14 d’octubre del 2020.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 d’octubre del 2020
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Pública
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-13
15:44:26

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA