Avís del 12-10-2020 per notificar al Sr. Afonso Ovidio Lima Sa, titular administratiu del negoci La Zanzara, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
14 d'octubre del 2020
Núm. 121
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 12-10-2020 per noticar al Sr. Afonso Ovidio Lima Sa, titular administratiu del negoci La Zan-
zara, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta
els seus interessos.
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica al Sr. Afonso Ovidio Lima Sa,
titular administratiu del negoci La Zanzara, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en data 1
de setembre del 2020, va dictar provisió de constrenyiment en l’expedient sancionador enregistrat amb
el núm. SIT-C125/19.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació del
Codi de l’Administració del 29 de març del 1989, s’informa l’interessat que disposa d’un termini de 8 dies
hàbils per personar-se a les dependències del Servei d’Inspecció de Treball (C/ de les Boïgues, 4, edici
administratiu les Boïgues, 1r. pis, d’Escaldes-Engordany) per tal de poder noticar-li personalment, amb
l’advertiment que si no es persona es considerarà que la noticació ha estat correctament efectuada.
Escaldes-Engordany, 12 d’octubre del 2020
Laura Vilella Mils
Directora del Departament d’Ocupació i Treball
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-13
15:45:46

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA