Avís del 12-10-2020 pel qual s' ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
14 d'octubre del 2020
Núm. 121
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 12-10-2020 pel qual s’ordena la publicació de les societats que es troben en liquidació.
En virtut d’allò que disposa el decret legislatiu del 5 desembre del 2018 de publicació de la Llei de societats
anònimes i de responsabilitat limitada, i en concret el capítol VIII relatiu a la dissolució, la liquidació i l’extinció,
i l’article 38.4 del Reglament del Registre de Societats, s’ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat
d’Andorra de les societats que es troben “en liquidació” i que es relacionen juntament amb els liquidadors.
DENOMINACIÓ DE LA SOCIETAT LIQUIDADORS
-C.p.s., SL “en liquidació” -Benjamin Drogue
-Velòdrom, SL “en liquidació” -Julio Alfredo Pintado Madrigal
-Agdtm, SL “en liquidació” -Montserrat Ruiz Martínez
-Tim, SLU “en liquidació” -Roy George Charles Smith
-Ecm Metrologia, SL “en liquidació” -Sandrine Andrée Renée Martel
-Biològics i Automatismes 10, SLU “en liquidació” -Gracia Rioja Guisado
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 d’octubre del 2020
Alexandre Cucurella Rossell
Director del Departament de Registres Jurídics i Econòmics
Societats
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-13
15:45:50

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA