Edicte del 12-10-2020 pel qual, el Comú de La Massana fa pública l' adjudicació dels treballs de refecció de les voravies del poble d' Erts.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE LA MASSANA
1/1
www.bopa.ad
14 d'octubre del 2020
Núm. 121
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 12-10-2020 pel qual, el Comú de La Massana fa pública l’adjudicació dels treballs de refecció
de les voravies del poble d’Erts.
1.- Objecte: Adjudicació denitiva
2.- Òrgan contractant
Identitat: Comú de La Massana
Data de l’acord: Junta de Govern de data 12-10-2020
3.- Dades de l’adjudicació
Identitat de l’adjudicatari: CAPICSA
Denominació: treballs de refecció de les voravies del poble d’Erts Localització: Comú de La Massana
Preu cert: 19.683,48€ (IGI inclòs)
Partida pressupostària: 300/4591004/60710
Forma d’adjudicació: Concurs nacional
Modalitat de la contractació: Ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
La Massana, 12 d’octubre del 2020
La cònsol major,
Olga Molné Soldevila
la secretària general,
Mònica Rogé Pujal
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-13
15:46:41

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA