Edicte del 12-10-2020 pel qual es treu un concurs amb caràcter d' urgència per al subministrament i instal·lació de motius nadalencs en diferents indrets de la parròquia.

 
EXTRACTO GRATUITO
QMC20201012_11_59_17

Edicte

Edicte del 12-10-2020 pel qual es treu un concurs amb caràcter d' urgència per al subministrament i instal·lació de motius nadalencs en diferents indrets de la parròquia.

Per acord de Junta de Govern de data 12 d' octubre de 2020, el Comú de la Massana treu un concurs amb caràcter d' urgència per al subministrament i instal·lació de motius nadalencs en diferents indrets de la parròquia.

Les persones o empreses interessades podran passar per Casa Comuna per recollir el corresponent plec de bases previ pagament de 90 ' .

Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat, abans de les 12 hores del dia 27 d' octubre de 2020.

L' obertura de plecs tindrà lloc el dia 27 d' octubre de 2020 a les 12:30 hores.

En l' acte d' obertura pública d' ofertes s' hauran de complir les normes que s' indiquen a continuació, per tal de prevenir contagis de la malaltia COVID-19:

- Hi podrà assistir una sola persona en representació de cada concursant (aquesta norma és extensiva a les UTE, en tant que una UTE és un sol concursant).

- No s' admetrà a l' acte d' obertura d' ofertes cap persona que no sigui membre de la mesa de contractació o representant d' un concursant.

- Totes les persones assistents a l' acte d' obertura d' ofertes hauran de portar mascareta, en correctes condicions d' eficàcia, integritat i manteniment, i correctament col·locada.

- Es respectarà la distància de seguretat d' un mínim de dos metres entre persones. A aquest efecte, el president de la mesa de contractació adoptarà les disposicions necessàries pel que fa al nombre de cadires...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA