Edicte del 14-10-2020 pel qual es convoca un concurs públic per a la contractació d' establiments hotelers destinats a la reubicació temporal de residents procedents dels centres sociosanitaris del Principat d' Andorra, com a mesura de protecció contra la CO-VID-19.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
15 d'octubre del 2020
Núm. 122
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-10-2020 pel qual es convoca un concurs públic per a la contractació d’establiments hote-
lers destinats a la reubicació temporal de residents procedents dels centres sociosanitaris del Principat
d’Andorra, com a mesura de protecció contra la COVID-19.
1. Objecte: licitació
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Govern d’Andorra
b) Data de l’acord del Govern: 14-10-2020
c) Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
3. Projecte
a) Denominació: concurs públic per a la contractació d’establiments hotelers destinats a la reubicació
temporal de residents procedents dels centres sociosanitaris del Principat d’Andorra, com a mesura de
protecció contra la COVID-19
b) Localització: Principat d’Andorra
4. Característiques del contracte
a) Forma d’adjudicació: concurs nacional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de contractació: urgent
5. Documentació reguladora
a) Descàrrega gratuïta des dels webs www.tramits.ad o www.e-tramits.ad
b) Recollida en paper o clau de memòria: Servei de Tràmits del Govern
c) Cost: segons els preus públics vigents
d) Informació complementària: Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i
Joventut, Departament d’Afers Socials i Joventut, Àrea de Serveis Sociosanitaris (tel. 874 800)
6. Lliurament de les ofertes
a) Modalitat: en sobres tancats
b) Lloc: Servei de Tràmits del Govern
c) Data límit de presentació: ns al 29-10-2020 en horari d’atenció al públic
7. Obertura de les ofertes
a) Lloc: Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
b) Adreça: av. Príncep Benlloch, 30, 4a planta. AD500 Andorra la Vella
c) Data: 4-11-2020
d) Hora: 10.00 h
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 d’octubre del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-14
14:12:41

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA