Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública l' adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l' eficiència energètica dels edificis i l' ús de les energies renovables.

Data de publicació:28 Oct 2020
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari
nacional, la millora de l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables.
1. Objecte: adjudicació dels ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eciència ener-
gètica dels edicis i l’ús de les energies renovables corresponents a la sessió del Govern del 21-10-2020.
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Ocina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
b) Data de l’acord del Govern: 21-10-2020
3. Legislació aplicable: Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari,
la millora de l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables i Reglament regulador del
programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eciència energètica dels
edicis i l’ús d’energies renovables, del 19 de febrer del 2020.
4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 16, any 2020, de data 26-2-2020
5. Dades de l’adjudicació
Nom del beneciari
Número
de
sol·licitud
Import
de la
subvenció
Import
de la
bonicació
Import
total
Import
del
préstec
Data de
l’acord del
Govern
Finalitat de l’ajut
Albert Benaiges Riberaygua 9049862 5.492,71 € 5.492,71
21-10-2020
Satisfacció d’honoraris
i tributs i millora de
l’eciència energètica
Fernando José Marracho
Rodrigues i Maria de
Lurdes Pinto Do Santos
9182563 1.065,60 € 1.065,60
21-10-2020 Millora de l’eciència
energètica
Maria Carme Naudí Casal i
Antoni Naudí Casal 9190671 166,94 € 166,94 € 21-10-2020 Millora de l’embelliment
David Farré Fernández i
Olga Christine Terron Rivas 9190123 176,34 € 176,34 € 21-10-2020 Millora de l’eciència
energètica
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 d’octubre del 2020
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Ajuts i beques
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:23:56

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba