Edicte del 21-10-2020 pel qual es publica la impartició d' una capacitació professional, en format presencial, d' instal·lador elèctric de baixa tensió.

Data de publicació:28 Oct 2020
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 21-10-2020 pel qual es publica la impartició d’una capacitació professional, en format pre-
sencial, d’instal·lador elèctric de baixa tensió.
D’acord amb la Llei de seguretat i qualitat industrial i el conveni de formació professional amb l’Adelca i el
COEA, i atès que la convocatòria de l’edicte anterior, de data 26 d’agost del 2020, va ser declarada deserta.
Per acord de Govern de data 21-10-2020, es vol impartir un curs de formació anomenat “Curs de capacitació
d’instal·lador elèctric de baixa tensió”, per obtenir la capacitació professional regulada i prevista en la Llei
de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000, i en el Reglament d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió, del 16 de novembre de 1994, així com en el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria
i Climatització d’Andorra (Adelca) i el Col·legi Ocial d’Enginyers d’Andorra (COEA) per organitzar i impartir
cursos de formació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient, de data 26
d’abril del 2019, en concret en la clàusula tercera, en el punt següent:
En l’àmbit de la seguretat industrial
- Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de baixa tensió
Curs 2020/2021
a) Dates: del 9 de novembre al 10 de desembre del 2020
b) Dies: de dilluns a divendres
c) Horari: de les 18 a les 21.30 h de dilluns a dijous i de les 9 a les 18 h els divendres
d) Hores lectives: 80 hores, de les quals 56 hores de teoria i 24 hores de pràctica
e) Nombre màxim d’inscripcions: 15
f) Lloc: Centre de Formació Professional d’Andorra, carretera d’Os de Civís, s/n, Aixovall, AD600 Sant Julià
de Lòria, i centre de formació d’Adelca, urbanització Terravella, núm. 15, bloc 6, AD500 Andorra la Vella
g) Temari: reglamentació i regles de l’art en instal·lacions elèctriques de baixa tensió
h) Proves d’aptitud: el dia 10 de desembre del 2020, de forma presencial, de les 18 a les 21.30 h
i) Nota mínima per obtenir la capacitació: 6 punts sobre els 10 possibles
j) Títol: certicat ocial de capacitació d’instal·lador elèctric de baixa tensió
k) Preu de la inscripció: 700 €
Les inscripcions seran per rigorós ordre de matriculació des de la data de la publicació d’aquest edicte al
BOPA ns al 9 de novembre del 2020, i s’han de fer a l’edici Forestal, carretera de l’Obac, 12-14, esc. A,
baixos, AD500 Andorra la Vella. Es considerarà formalitzada la inscripció quan s’hagi efectuat el pagament
del curs segons les disposicions del Col·legi Ocial d’Enginyers d’Andorra (COEA).
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:25:03

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba