Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública la relació d' obligats tributaris als quals, el Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut notificar un requeriment.

Data de publicació:28 Oct 2020
GF20201023_15_06_01

Edicte

Edicte del 21-10-2020 pel qual es fa pública la relació d' obligats tributaris als quals, el Departament de Tributs i de Fronteres no ha pogut notificar un requeriment.

Es comunica que la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de Fronteres, no ha pogut notificar als obligats tributaris que es detallen a continuació, un requeriment en relació a la no presentació de les declaracions de l' impost sobre societats dels exercicis 2016 i 2017:

NRT

Nom o raó social

L-703642-Y

Arenes Inversions, SLU

L-702819-C

Gesthotel, SL

L-710092-H

Importacions I Exportacions Leipp, SL

L-710517-L

Kern, SLU

L-708010-B

Natural Pirineus, SL

L-707692-M

Optimus, SL

L-702749-W

Pan Am Difusió, SL

Atès que el Departament de Tributs i de Fronteres ha constatat que els obligats tributaris ans esmentats no han presentat les declaracions de l' impost sobre societats dels exercicis 2016 i 2017 davant l' Administració Tributària, la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent requereix als obligats tributaris esmentats, per què en un termini d' un mes, a comptar de la data de publicació d' aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, presentin prop de l' oficina de l' Administració Tributària, situada a la baixada del Molí, núm. 26, d' Andorra la Vella, les declaracions de l' impost sobre societats corresponents als exercicis 2016 i 2017, o justifiquin degudament la inexistència de dita obligació.

De conformitat amb l' apartat 1 de l' article 50 i l' apartat 1 de l' article 51 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre societats, s' adverteix als interessats que si en el termini d' un mes no es presenten les declaracions omeses es procedirà a donar de baixa provisional del Registre Tributari les societats afectades.

Tanmateix, s' informa que la no atenció d' un requeriment constitueix la comissió d' una infracció simple, que pot ser sancionada mitjançant una multa fixa de 150 euros, d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba