Correcció d' errata del 29-9-2020 per la qual s' esmena una omissió relativa a la publicació de les bases de la convocatòria del procés selectiu d' ingrés per a la provisió de tres places d' administratiu de nova creació, adscrites a la Batllia.

 
EXTRACTO GRATUITO
CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
7 d'octubre del 2020
Núm. 118
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 29-9-2020 per la qual s’esmena una omissió relativa a la publicació de les bases
de la convocatòria del procés selectiu d’ingrés per a la provisió de tres places d’administratiu de nova
creació, adscrites a la Batllia.
Vist que s’ha constatat una omissió respecte als requisits especícs en l’edicte del 23-9-2020, publicat al
Bopa núm. 114 en data 25-9-2020, per a la convocatòria del procés selectiu d’ingrés per a la provisió de
tres places d’administratiu de nova creació, adscrites a la Batllia.
On diu:
(*) quan es publiquen promocions internes o edictes externs a l’Administració Pública cal que les per-
sones candidates disposin del diploma en llengua catalana requerit en les bases de la convocatòria. De
no ser així, els candidats no es poden presentar. Això no obstant de manera transitòria, es permet a
les persones que concursin en una promoció interna i que no disposin del diploma escaient que es pu-
guin presentar a les proves en funció del calendari d’exàmens de llengua catalana previstos pel Minis-
teri d’Educació i ensenyament Superior pel curs 2020-2021, havent de disposar del diploma abans que
s’acabi el període de prova.
Ha de dir:
(*) quan es publiquen promocions internes o edictes externs a l’Administració Pública cal que les perso-
nes candidates disposin del diploma en llengua catalana requerit en les bases de la convocatòria. De no
ser així, els candidats no es poden presentar. Això no obstant de manera transitòria, es permet a les per-
sones que concursin en una promoció interna i/o externa i que no disposin del diploma escaient que es
puguin presentar a les proves en funció del calendari d’exàmens de llengua catalana previstos pel Minis-
teri d’Educació i ensenyament Superior pel curs 2020-2021, havent de disposar del diploma abans que
s’acabi el període de prova.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 29 de setembre del 2020.
Marta Torres Duedra
Secretària General
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-06
19:25:18

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA