Edicte B.A. del 20-10-2020 per citar al Sr. Joao Paulo Muchelas.

Data de publicació:28 Oct 2020
JF20201022_10_26_00

Edicte

Edicte B.A. del 20-10-2020 per citar al Sr. Joao Paulo Muchelas.

Laura Solanes Colell, batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en el marc de la causa civil núm. 2000175/20, i a instància de la Comunitat de Propietaris de l' edifici Prat de les Oques, se cita al Sr. Joao Paulo Muchelas Ferreira, avui d' ignorat parador, per tal que comparegui, personalment o per mitjà de procurador andorrà que els representi legalment, el dia 12 de gener del 2021 a les 9' 00 hores, a la Cúria de la Batllia d' Andorra, Baixada del molí, 2-4, als efectes de celebrar l' acte de judici en el curs del qual haurà de pagar a la part actora la quantitat deguda o bé formular oposició mitjançant el corresponent escrit de contesta a la demanda, (còpia de la qual es troba a la seva disposició en aquesta batllia) advertint-lo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba