Edicte B.A. del 19-10-2020 per citar el Sr. Rafael Lopez Sanchez.

Data de publicació:28 Oct 2020
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 19-10-2020 per citar el Sr. Rafael Lopez Sanchez.
Laura Solanes Colell, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en el marc de la causa civil núm. 2000210/2020, i a instància de la societat Starc, SAU, se cita al Sr Ra-
fael Lopez Sanchez, avui d’ignorat parador, per tal que el proper dia 21 de desembre del 2020 a les 10’00
hores, comparegui personalment al departament de noticacions, Serveis Comuns de la Batllia d’Andorra,
Baixada del Molí 2-4 d’Andorra la Vella, per la pràctica d’una diligencia judicial, fent-li els advertiments legals
escaients en cas d’incompareixença.
Andorra la Vella, 19 d’octubre del 2020.
La Batlle
Laura Solanes Colell
La Secretària Judicial
Yolanda Sheila Félix Trigo
Citacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:26:57

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba