Edicte B.A. del 19-10-2020 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Thatyane Cristina Rosa Lucas.

Data de publicació:28 Oct 2020
JF20201021_11_59_00

Edicte

Edicte B.A. del 19-10-2020 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Thatyane Cristina Rosa Lucas.

Xavier Colom Pich, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 9000205/2020 Execució (5000585/2019 Tramitació), tramitat pel procediment Arrendaments Urbans, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Francesc Vidal Serena contra el la Sra. Thatyane Cristina Rosa Lucas ha recaigut Aute de data 14 d' octubre del 2020, quina part dispositiva diu:

' Decideix:

Primer.- Ordenar a la Sra. Thatyane Cristina Rosa Lucas que procedeixi en el termini de 15 dies, a deixar lliure i vacu el pis situat al C/ Anna Maria Pla, Ed. Augusta, esc. A, 5è 2', d' Andorra la Vella, fent entrega de la possessió del mateix.

Segon.- Advertir a la Sra. Thatyane Cristina Rosa Lucas que en cas que el dia 23 de novembre del 2020 a les 10:30h no hagi desocupat el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba