Edicte B.A. del 16-10-2020 pel qual es notifica una Providència als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao.

Data de publicació:28 Oct 2020
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 16-10-2020 pel qual es notica una Providència als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine
Lao.
Laura Rodríguez González, Batlle del Principat d’Andorra,
Correcció d’errata:
Vist que s’ha constatat un error a l’Edicte publicat al BOPA número 121 de data 14 d’octubre del 2020
relatiu a la noticació als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao, de la Providència de data 7 d’octubre
del 2020, es rectica com segueix:
On diu:
“(…) ha recaigut Aute de data 27 de gener del 2020, la part dispositiva del qual diu: (…)”
Ha de dir:
“(…) ha recaigut Providència de data 7 d’octubre del 2020, la part dispositiva de la qual diu: (…)”
Cosa que es fa publica per a coneixement general.
Andorra la Vella, el 16 d’octubre del 2020
El Batlle,
Laura Rodríguez González
La Secretària judicial,
Ainhoa Miñambres Garcia
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:26:39

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba