Edicte B.A. del 16-10-2020 pel qual es notifica una Providència als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao.

Data de publicació:28 Oct 2020
JC20201026_07_38_46

Edicte

Edicte B.A. del 16-10-2020 pel qual es notifica una Providència als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao.

Laura Rodríguez Gonz'lez, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000231/2019, seguits pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Near Solution, SLU i el Sr. Uriel Gonzalez-Montes 'lvarez contra els ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao i altra, ha recaigut Providència de data 16 d' octubre del 2020, la part dispositiva del qual diu:

' Acorda: Rectificar l' error material constatat, quedant redactada la part decisòria de la referida Providència, en el sentit expressat en el cos d' aquesta resolució'

És a dir:

' Acorda:

Primer.- Prosseguir amb la tramitació de les presents actuacions.

Segon.- Assenyalar l' audiència del proper dia 4 de desembre del 2020, a la Cúria de la Batllia, als efectes d' evacuar el tràmit de demanda, citant a la societat Near Solution, SLU i al Sr. Uriel Gonzalez-Montes 'lvarez, part agent, i a altra i als ignorats hereus del Sr. Miguel Teksine Lao, parts codefenents, a tal efecte, amb l' advertiment a la part demandant que si no compareix se la tindrà per desistida i a la part demandada que de no comparèixer es seguirà el judici en la seva rebel·lia, sense ésser novament citada.

La part agent haurà de comparèixer durant la franja horària de 9h00 a 11h00, als efectes de presentar el corresponent escrit de demanda.

Les parts codefenents hauran de comparèixer durant la franja horària...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba