Edicte B.A. del 14-10-2020 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Nadia Haj Younes Ortega.

Data de publicació:28 Oct 2020
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 14-10-2020 pel qual es notica un Aute a la Sra. Nadia Haj Younes Ortega.
Sònia Tumí Sánchez, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en període d’execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 9000173/2020
Execució (6000062/2019 Tramitació), tramitat pel procediment Abreujat, seguit entre les parts, respectiva-
ment, agent i defenent, la societat Branding Gestió Esportiva SLU contra la Sra. Nadia Haj Younes Ortega
ha recaigut Aute de data 02-09-2020, quina part dispositiva diu:
“Decideix:
Primer.- Fixar que la Sra. Nadia Haj Younes Ortega ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que
es detallen:
Honoraris advocat 1.212,21 €
Taxes judicials 54,09 €
Total 1.266,30 €
Segon.- Donar trasllat a la Sra. Nadia Haj Younes Ortega de l’escrit presentat el dia 23 de juliol del 2020 pel
administrador únic de la societat Branding Gestió Esportiva SLU.
Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per a procedir
a l’execució forçosa dels termes de la present Resolució és el saig (art 2 i 3 de la Llei 43/2014 del 18 de
desembre, del Saig).
Quart.- Contra la present Resolució es pot formular un incident d’execució en el termini de 13 dies hàbils
des de la data de la seva noticació. Aquest incident es tramitarà de conformitat amb les previsions de l’art.
4 del Decret de 4 de febrer del 1986.
Cinquè.- Noticar la present resolució judicial a les parts interessades.
I als efectes de noticació a la Sra. Nadia Haj Younes Ortega, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el 14 d’octubre del 2020.
La Batlle,
Sònia Tumí Sánchez
La Secretària Judicial,
Ainhoa Miñambres García
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:26:04

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba