Llei 13/2020, del 29 d' octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.

Fecha de publicación18 Noviembre 2020
Fecha29 Octubre 2020
Número de Gaceta135
CONSELL GENERAL
1/14
www.bopa.ad
18 de novembre del 2020
Núm. 135
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat
pública
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 d’octubre del 2020 ha aprovat la següent:
Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualicada de modicació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualicada
de seguretat pública
Exposició de motius
La seguretat pública i ciutadana ha estat sempre un dels pilars del Principat d’Andorra. El nostre país s’ha
caracteritzat pels principis del respecte, el civisme i la responsabilitat dels ciutadans i dels poders públics.
El Consell General en la seva sessió del dia 6 de desembre del 2018 va aprovar la Llei 30/2018, del 6 de
desembre, qualicada de seguretat pública, la qual es publicava al BOPA del 10 de gener del 2019. Aques-
ta Llei tenia per objectiu regular d’una forma compilada i actualitzada les matèries que incideixen en la
seguretat pública, i, en concret, les accions que han de portar a terme els poders públics del nostre país
per garantir l’ordre públic i evitar la comissió d’infraccions penals contra les persones i els béns, tot plegat
sempre des de la premissa del respecte escrupolós dels drets fonamentals i les llibertats públiques que
recull la norma suprema del nostre ordenament jurídic.
Després de gairebé un any d’ençà la publicació i entrada en vigor de la referida Llei s’ha pogut constatar ara
que, malgrat l’important avenç que la mateixa va representar en la regulació de les matèries que incideixen
en la seguretat pública, a la pràctica hi ha fenòmens que mereixien encara d’una major intervenció, mal-
grat havien estat presos en consideració i regulats per la dita Llei. En aquest sentit l’increment del consum
abusiu d’alcohol entre els joves, i en especial entre els menors d’edat, en la pràctica creixent del vulgarment
anomenat “botellón”, i també de drogues, evidencien la necessitat de fer una modicació i actualització de
la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualicada de seguretat pública així com de la Llei 9/2005, del 21 de
febrer, qualicada del Codi Penal.
El consum d’alcohol entre els joves, i concretament els menors d’edat, ha augmentat a Andorra en els
últims anys, causant alerta social. La pràctica del “botellón” consisteix a beure grans quantitats d’alcohol a
la via pública. En aquestes concentracions els protagonistes solen ser els més joves de la societat. Aques-
ta pràctica ha estat estudiada pels sociòlegs i la deneixen com una reunió massiva de joves d’entre 13
i 24 anys, en la que queden expressament per consumir grans quantitats d’alcohol que prèviament han
adquirit. Per evitar aquestes conductes i dissuadir els joves i menors cal més vigilància i mesures contra el
“botellón”, però també cal ser molt vigilants amb la venda de begudes alcohòliques, i sobretot, sancionar
severament la venda o la cessió d’alcohol a menors d’edat. Els efectes del consum d’alcohol pels menors
d’edat, i els efectes d’un consum excessiu, poden ser molt greus i comportar importants perjudicis tant
sobre la salut de les persones i dels nostres joves, com pertorbacions importants de l’ordre, amb afectació
evident a la seguretat pública.
També relacionat amb l’alcohol, en la darrera obertura de l’any judicial, en la presentació de la memòria
de la scalia del 2018-2019, es remarca que s’ha produït un augment del 53’16% en el nombre de causes
incoades per delictes contra la seguretat viària, el que ha suposat com a conseqüència directa un increment
en el nombre de les ordenances penals dictades. Les infraccions referides a la seguretat viària han motivat
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
11-17
12:18:50

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR