Edicte del 16-11-2020 per cobrir una plaça vacant per al lloc de treball de tècnic de l' oficina de l' energia i el canvi climàtic, adscrita a l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

 
EXTRACTO GRATUITO
GP20201116_14_25_59

Edicte

Edicte del 16-11-2020 per cobrir una plaça vacant per al lloc de treball de tècnic de l' oficina de l' energia i el canvi climàtic, adscrita a l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

Vist que el concurs de mobilitat del 15 d' octubre del 2020 ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per cobrir, amb un treballador públic de caràcter indefinit, una plaça en el lloc de treball de tècnic de l' oficina de l' energia i el canvi climàtic, adscrita a l' Oficina de l' Energia i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La missió del lloc de treball es acomplir els processos tècnics necessaris per desenvolupar i fomentar la implantació progressiva de la política energètica del país, per donar compliment als compromisos derivats del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic així com per desenvolupar les polítiques lligades al canvi climàtic del Govern, seguint així mateix els principals indicadors associats als àmbits de l' energia i el canvi climàtic.

La ubicació actual del lloc de treball és a l' Edifici Administratiu del Govern, Carrer Prat de la Creu 62-64, d' Andorra la Vella.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos general, amb una retribució anyal bruta de 26.326,30 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

'" Tenir la nacionalitat andorrana.

'" O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de treballador públic indefinit, i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.

'" Titulació d' ensenyament superior estatal, com a mínim al nivell 2 del MATES, en ciències, enginyeries relacionades amb l' energia o el medi ambient, o àmbit equivalent

'" Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior (article 4 o disposició addicional segona del Decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra).

Els coneixements que es tindran en compte són:

'" Coneixements del castellà, francès i de l' anglès.

'" Coneixements dels programes informàtics a nivell d' usuari, en Word, Excel, PowerPoint, Accés, ArcGIS i AutoCad.

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA