Edicte del 16-11-2020 pel que es convoca un concurs per la provisió externa d' un lloc de treball de tècnica/tècnic d' arxiu, en règim interí.

Data de publicació18 Nov 2020
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
18 de novembre del 2020
Núm. 135
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 16-11-2020 pel que es convoca un concurs per la provisió externa d’un lloc de treball de
tècnica/tècnic d’arxiu, en règim interí.
El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2020, convoca
un concurs selectiu d’ingrés per la provisió externa d’un lloc de treball de tècnica/tècnic d’arxiu, en règim
interí ns la reincorporació al lloc de treball de la persona que n’ostenta la titularitat.
Les persones interessades podran descarregar gratuïtament els requisits i bases de la convocatòria des
del web www.e-e.ad o recollir aquesta documentació al Servei de Tràmits del Comú (Casa Comuna, planta
baixa, tel. 890890).
El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 3 de desembre de 2020 a les 17:00 hores.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 16 de novembre de 2020.
Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals
P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni Escalé Cabré
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
11-17
12:20:50

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba