Acord de data 18-11-2020 pel qual es procedeix a la designació del Sr. David Moynat Rossell per al càrrec de President del Tribunal de Batlles.

 
EXTRACTO GRATUITO
CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
18 de novembre del 2020
Núm. 136
Dipòsit legal: AND.2-2015
Acord
Acord de data 18-11-2020 pel qual es procedeix a la designació del Sr. David Moynat Rossell per al
càrrec de President del Tribunal de Batlles.
Vista la Constitució, especialment l’article 90.2,
Vista la Llei qualicada de la Justícia,
Vista la Llei 28/2014 del 24 de juliol, qualicada de modicació de la Llei qualicada de la Justícia, del 3 de
setembre del 1993, especialment els articles 8, 14.2, 30, 33,
Consultats els membres del Tribunal de Batlles, el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui,
Acorda
1. Cessar la Sra. Laura Rodríguez González del càrrec de Presidenta del Tribunal de Batlles.
2. Designar el Sr. David Moynat Rossell per al càrrec de President del Tribunal de Batlles.
3. La durada d’aquesta designació és igual a la durada del seu càrrec de Batlle.
4. Noticar aquest Acord a la persona designada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Ocial
del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 18 de novembre del 2020
Membre Secretària
Sra. Clàudia Arias Alís
Vist i plau,
President
Sr. Enric Casadevall Medrano
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
11-18
12:38:28

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA