Ordinació del 26-11-2020 pressupostària per a l' any 2021.

Data de publicació02 Des 2020
QOO20201126_08_36_35

Ordinació

Ordinació del 26-11-2020 pressupostària per a l' any 2021

Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les Finances Comunals i les seves modificacions, i la Llei 32/2014 de sostenibilitat pressupostària i estabilitat financera i fiscal, i les seves modificacions, el Comú d' Ordino, en la sessió del Consell de data 26 de novembre de 2020, ha aprovat el següent pressupost econòmic per a l' exercici 2021 i el text articulat que l' acompanya.

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1. Àmbit del pressupost

1.1 Atès l' article 61 de la Llei de les Finances Comunals ' Principi d' unitat' , el pressupost anual comunal es composa del pressupost de l' Administració comunal i de les previsions dels programes d' actuació de les societats públiques participades per l' Administració comunal, les quals han de ser trameses al Comú abans del dia 20 de setembre d' acord amb l' article 68 de la mateixa Llei. Atès el mateix article, el Comú ha d' elaborar un pressupost consolidat amb efectes merament informatius.

En el pressupost del Comú d' Ordino, per al període comprés entre l' 1 de gener i el 31 de desembre del 2021, s' integren:

a) Les obligacions que es poden contreure i la previsió d' ingressos que les financen, derivades de l' organització de les diferents unitats que formen part de l' estructura administrativa del Comú d' Ordino.

b) Les previsions de despeses i ingressos atorgades per les entitats de dret públic i les societats i entitats públiques participades:

" Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d' Ordino.

" Associació dels Festivals d' Ordino

" Associació Ordino Film Comission d' Andorra

Pel que fa a l' Associació Ordino Film Comission d' Andorra, a la pràctica no te activitat alguna i es troba en procés de dissolució.

1.2 Contingut dels Plans d' actuació, inversió i finançament.

a) L' apartat 2) de l' article 53 de la Llei 10/2003 de les Finances comunals estableix que l' actuació de les societats públiques comunals es desenvolupa d' acord amb les normes del dret privat, sens perjudici de romandre sotmesa al control financer en els termes establerts per l' article 87 i concordants de la mateixa llei.

b) L' apartat c) de l' article 62 de la mateixa llei, ' Principi d' universalitat' estableix que el pressupost comunal ha de contenir ' els estats de recursos i dotacions, amb les corresponents estimacions i avaluacions de necessitats per a l' exercici, tant d' explotació com de capital, de les societats públiques participades per l' Administració comunal' .

c) L' apartat 3) de l' article 68, estableix que els programes d' actuació, inversió i finançament de les societats participades s' han de trametre a l' Administració comunal abans del 20 de setembre de cada any.

d) L' apartat 2.d) de l' article 93, estableix a l' Intervenció comunal la funció de ' inspeccionar la comptabilitat de les societats públiques participades i també verificar la comptabilitat de les entitats obligades a presentar-la pel fet de rebre subvencions' .

e) L' apartat 3.c del mateix article, estableix a l' Intervenció comunal la funció de ' dirigir les auditories que es realitzin a l' efecte del controls financer i de legalitat' .

f) Les societats participades, a l' igual que els comuns, resten sotmeses en l' àmbit d' aplicació de la nova Llei 32/2014 als principis de: ' sostenibilitat financera' , ' estabilitat pressupostària' , ' transparència' , ' eficiència' i ' responsabilitat' .

g) L' article 12 de la nova llei 32/2014 estableix la ' limitació de l' endeutament' , l' article 15 la ' despesa màxima permesa' i l' article 16 la ' regla de la despesa corrent o de funcionament' , tot consolidant els conceptes d' endeutament de les societats públiques participades.

El programa d' actuació, d' inversions i de finançament per respondre a les previsions plurianuals establertes oportunament, haurà de contenir:

a) Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l' exercici.

b) Un estat que especifiqui les aportacions del Comú o d' altres fonts de finançament externes, indicant les seves finalitats.

c) L' expressió dels objectius a assolir durant l' exercici, entre els quals els ingressos que s' espera generar per mitjà de recursos propis.

d) Una memòria concernent a l' avaluació econòmica de les inversions a començar durant l' exercici, que servirà per argumentar la necessitat de les inversions, objectius a assolir i la viabilitat del seu finançament.

e) Un pressupost d' explotació i inversió comparant el pressupostat per l' exercici en curs, la previsió de tancament de dit exercici i el pressupost per l' exercici següent.

f) Estat de flux de tresoreria comparant l' exercici anterior, amb el previst de tancament de l' exercici en curs i la previsió de tancament de l' exercici següent.

g) Balanç de situació comparant l' exercici anterior, amb el previst de tancament de l' exercici en curs i la previsió de tancament de l' exercici següent.

Aquest programa d' actuació s' haurà de trametre al departament d' Intervenció comunal degudament aprovat pel Consell d' administració de l' entitat, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent.

Per tal de donar compliment a l' article 98 de la LFC i al capítol 7 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d' estabilitat pressupostària i fiscal, trimestralment i dins el mes següent, s' haurà de lliurar al departament d' Intervenció del Comú una memòria explicativa de l' execució del programa d' actuació, indicant les variacions produïdes dins el període al respecte del previst, i els estats de comptes descrits als punts e), f) i g) d' aquest document degudament actualitzats.

Article 2. Estat d' ingressos i despeses

A. Detall per entitats:

A.1. En l' estat de despeses del Comú d' Ordino es concedeixen crèdits per un total de 13.501.908,19 ' , dels quals, per afrontar les despeses corrents, crèdits per un import total de 9.624.731,19 ' , per fer front a les despeses de capital, crèdits per un import d' 1.937.432 ' i crèdits per fer front a les despeses d' operacions financeres per un import d' 1.939.745 '

El pressupost de despeses del Comú d' Ordino es finança amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l' exercici, especificats en l' estat d' ingressos ordinaris, estimats en un total de 10.167.088,64 ' . El dèficit pressupostari de l' exercici és de 3.334.819,55 ' que es finança parcialment amb consum del romanent de tresoreria disponible previst al tancament de l' exercici 2020, estimat en 1.754.312 ' .

La diferència d' 1.580.507' es preveu autoritzar la formalització de nou endeutament.

A.2. En el pressupost de l' organisme públic ' Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d' Ordino' es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d' 1.374.006 ' , dels quals, 1.018.000 ' corresponen al capítol d' inversions reals.

Els recursos previstos generar durant l' exercici es xifren en 1.374.006 ' , que inclouen l' aportació per part del Comú d' Ordino de 979.745 ' .

A.3. La documentació presentada per l' Associació Festivals d' Ordino, confirma la participació en la propera edició d' ambdós associats ( Comú d' Ordino i Fundació Crèdit Andorrà ) al 50% en 50.000 ' cadascun per a l' exercici 2021. No es disposa del programa d' actuació d' aquesta associació.

A.4. No es disposa del programa d' actuació de l' associació Ordino Film Comission. Aquesta associació no realitza activitat alguna i es troba en procés de dissolució.

B. Pressupost consolidat

Atès l' apartat 3 de l' article 61 de la Llei 10/2003 de finances comunals, el pressupost consolidat amb efectes merament informatius queda de la següent manera:

Pressupost de tresoreria consolidat 2021

Total

Despeses corrents

-10.030.737

Ingressos corrents

10.018.992

Resultat corrent

-11.745

Inversions i transferències

-2.955.432

Actius i passius financers

-960.000

Ingressos de capital

592.357

Romanents de tresoreria

Resultat pressupostari

-3.334.820

Article 3. Finançament i principi de suficiència

Atesa la Llei 18/2017, del 20 d' octubre, qualificada de transferències al comuns.

Atesa la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i les seves modificacions.

Article 3 Llei 18/2017. Els comuns destinen les transferències a atendre les despeses corrents previstes en el pressupost inicial comunal i les que s' habilitin, si escau, mitjançant les modificacions de crèdit oportunes, les despeses de capital o la reducció de l' endeutament, d' acord amb les facultats i sense cap més limitació que les establertes en la normativa aplicable.

En aquest sentit, s' aplica al capítol 4 de transferències corrents la quantitat de 5.760.657,55 ' de la quantitat rebuda en concepte de Llei de transferències, com a import necessari per assolir el principi de suficiència ( art.11 LFC), és a dir, l' equilibri entre ingressos corrents i despesa corrent i que correspon al 91,40% de la transferència rebuda.

D' acord amb l' article 5 Revisió, de la Llei 18/2017, l' import total anual de les transferències per als exercicis 2021 i posteriors s' incrementa anualment, o disminueix, si escau, a raó de la taxa de variació de l' avanç del producte interior brut anual respecte l' import anual establert per l' any anterior.

Article 4. Estructura pressupostària

L' estat de despeses del pressupost s' estructura segons la classificació administrativa, econòmica i funcional, que agrupa els crèdits segons l' òrgan gestor, la naturalesa econòmica de les despeses i la finalitat d' aquestes despeses agrupant les àrees d' actuació.

Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba