Decret del 16-12-2020 d' aprovació del Reglament d' emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d' hidrocarburs.

Fecha de publicación23 Diciembre 2020
Fecha16 Diciembre 2020
Número de Gaceta153
GOVERN
1/52
www.bopa.ad
23 de desembre del 2020
Núm. 153
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 16-12-2020 d’aprovació del Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i
ús d’hidrocarburs.
En data 3 d’octubre del 2018 el Govern va aprovar el Reglament d’emmagatzematge, subministrament,
distribució i ús d’hidrocarburs, que havia de facilitar l’obtenció de la placa d’identicació dels dipòsits d’hi-
drocarburs exibilitzant els requisits exigibles en instal·lacions existents i garantir-ne la seguretat. Per altra
banda, també s’hi van introduir novetats que pretenien millorar la seguretat de les instal·lacions.
No obstant això, alguns dels nous requisits exigits pel Reglament del 2018 han presentat certs problemes
en el moment de l’aplicació sobre el terreny. Per altra banda, s’han detectat alguns errors en el Reglament
del 2018 que calia esmenar, i també redaccions de certes frases o paràgrafs que no deixaven prou clares
certes circumstàncies.
L’objectiu d’aquest Reglament és adequar algunes de les obligacions contemplades en el reglament a
les capacitats del sector, sense rebaixar els estàndards en matèria mediambiental, tenint en compte les
observacions dels organismes més representatius del sector, tot conservant els mateixos objectius nals:
que totes les instal·lacions disposin ràpidament de la placa d’identicació que garanteix el compliment
dels requisits reglamentaris de les instal·lacions, i simplicar els tràmits de declaració de les instal·lacions,
perquè siguin més fàcils i àgils.
En realitat es tracta d’una modicació del Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i
ús d’hidrocarburs, del 3 d’octubre del 2018, però les modicacions han estat nombroses i s’han canviat de
lloc alguns articles, de manera que, per seguretat jurídica, s’ha trobat oportú derogar l’anterior reglament
i considerar aquest com un nou Reglament.
Aquest nou Reglament reorganitza certs paràgrafs i articles del Reglament anterior per tal que els submi-
nistradors d’hidrocarburs disposin de manera centralitzada de les particularitats que es preveuen per a
les seves instal·lacions.
El Reglament permet poder utilitzar noves tecnologies que milloren de manera considerable la seguretat de
les instal·lacions, com és l’equipament amb uns elements que permeten evitar l’explosió en cas d’incendi.
En la instal·lació de la boca de càrrega, el nou Reglament fa possible que es puguin instal·lar sense ltre
quan el contrari no sigui tècnicament possible. També es permet que en instal·lacions existents la boca
de càrrega es pugui trobar a més de deu metres de la zona d’estacionament del vehicle que subministra
l’hidrocarbur, a canvi de complir certes condicions. Pel que fa al venteig, en instal·lacions noves s’exigeix que
el tub sigui de com a mínim dos polzades i, si és tècnicament possible, en boques de càrrega de diàmetres
més grans, cal que el diàmetre del venteig sigui el mateix que el de la boca de càrrega.
El Reglament aclareix el concepte de prova de pressió, que és la prova que s’aplica a les canonades.
El Reglament del 2018 va aportar com a novetat la regulació especíca dels dipòsits de plàstic, però no
es va preveure quines eren les mesures que calia aplicar en els dipòsits de plàstic ja existents i muntats
respectant la normativa anterior. Aquest Reglament preveu que en instal·lacions existents es facin les
adaptacions més senzilles i raonables, i no obliga a fer cap més adaptació ns que no es produeixi un canvi
substancial en la instal·lació.
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
12-22
16:29:08
GOVERN
2/52
www.bopa.ad
23 de desembre del 2020
Núm. 153
Dipòsit legal: AND.2-2015
Per als treballs de canvis substancials en instal·lacions, per facilitar-ne l’aplicació, aquest Reglament ja no
preveu que es faci un estudi d’alternatives energètiques, però sí que conserva el requisit que el titular hagi
de disposar d’un estudi de l’estat actual de la totalitat de la instal·lació d’hidrocarburs.
El nou Reglament no exigeix un projecte de manera sistemàtica en tots els treballs de reparació o conversió
a doble capa, com ho feia l’anterior reglament. Per a les instal·lacions que disposin de placa d’identicació
vàlida i l’hagin obtingut durant el període transitori previst al Reglament d’emmagatzematge i subministra-
ment d’hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010, no és necessari elaborar un projecte. Per a les instal·la-
cions que hagin obtingut la placa després del període transitori mencionat abans, el titular ha de sol·licitar
al departament competent l’exempció de fer el projecte. Per a les instal·lacions que encara no disposin de
placa, el projecte és exigible.
Pel que fa a les exempcions de les instal·lacions existents, igual que per als treballs de canvis substancials,
el Reglament ja no preveu que es faci un estudi d’alternatives energètiques, però sí que conserva el requisit
que el titular hagi de disposar d’un estudi de l’estat actual de la totalitat de la instal·lació d’hidrocarburs. S’hi
afegeix, a més, que les exempcions hagin de renovar-se cada deu anys per tal de valorar si l’evolució de la
tecnologia permet adaptar la instal·lació a la legislació o millorar-ne la seguretat.
Per garantir una llarga vida útil de la instal·lació i una millora del funcionament dels equips, el nou Regla-
ment preveu igualment que cada cinc anys es faci una mesura de la quantitat de fang i aigua que es pugui
trobar al fons del dipòsit, i exigeix una neteja del dipòsit a partir d’una certa quantitat de fang mesurat. Les
proves d’estanquitat dels dipòsits s’han de fer també amb el dipòsit net i buit per garantir que el resultat
de la prova no és erroni.
Finalment, en cas de vessament, si les deciències que l’han provocat són visibles a simple vista, no cal efectuar
la prova d’estanquitat tal i com ho exigia l’anterior Reglament. El nou Reglament preveu que aquesta prova
es pot reemplaçar per un informe d’una empresa d’inspecció i control que descrigui aquestes deciències.
Pels motius exposats i a proposta del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió
del dia 16 de desembre del 2020,
Decreta
Article únic
S’aprova el Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d’hidrocarburs, que entrarà
en vigor un mes després de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Reglament d’emmagatzematge, subministrament, distribució i ús
d’hidrocarburs
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Reglament té per objecte establir les prescripcions tècniques i administratives que han de complir
totes les instal·lacions per emmagatzemar productes derivats del petroli, a excepció dels productes de la
classe A, denits a l’article 2, que xa la classicació dels productes d’aquest Reglament.
Article 2. Classicació dels productes
Els productes derivats del petroli, d’acord amb aquest Reglament, es classiquen en:
1. Classe A: hidrocarburs liquats amb pressió absoluta de vapor superior a 1 kg/cm2 a la temperatura de
15 ºC (metà, butà, propà, etc.). Aquest Reglament no preveu l’emmagatzematge de productes classicats
de classe A.
2. Classe B: hidrocarburs amb un punt d’inamació inferior a 55 ºC no compresos en la classe A (gasolina,
naftes, petroli i dissolvents).
GOVERN
3/52
www.bopa.ad
23 de desembre del 2020
Núm. 153
Dipòsit legal: AND.2-2015
3. Classe C: hidrocarburs amb un punt d’inamació comprès entre 55 ºC i 100 ºC (gasoil, fuel, dièsel).
4. Classe D: hidrocarburs amb un punt d’inamació comprès entre 100 ºC i 150 ºC (asfalt, vaselines, paranes
i lubricants) i altres barreges i productes derivats del petroli.
Article 3. Denicions
1. Ampliació d’una instal·lació: augment de la superfície de les instal·lacions originals o de la capacitat d’em-
magatzematge d’un o més dipòsits, o augment de la quantitat de dipòsits de la instal·lació.
2. Àrea de les instal·lacions: superfície delimitada per la projecció normal sobre un plànol horitzontal de la
instal·lació prevista.
3. Cubeta de retenció: recipient estanc que conté a l’interior algun dels elements de l’emmagatzematge
la funció del qual és retenir els productes continguts en aquest element en cas que es trenquin o que el
sistema de transvasament funcioni incorrectament.
4 Dipòsit: tota cavitat amb capacitat d’emmagatzematge o de retenció de uids instal·lada de manera xa
i que treballi amb una pressió manomètrica inferior a 1 bar. Les canonades, les bombes d’impulsió o de
transvasament, els vasos d’expansió o les vàlvules no es consideren dipòsits. Amb les limitacions que pre-
sentin en cada cas o segons el producte que emmagatzemin, els dipòsits es poden instal·lar:
a) Sobre el nivell del sòl o de la superfície.
b) Mig soterrats.
c) Soterrats.
d) En fossa.
5. Dipòsit en fossa: dipòsit ubicat en un tancat, soterrat o no, que no és accessible.
6. Dipòsit en superfície: dipòsit accessible, muntat sobre bancades damunt del sòl, que pot trobar-se o no
dintre d’un local.
7. Dipòsit exterior: dipòsit en què el pas d’home es troba a l’exterior d’una construcció.
8. Dipòsit interior: dipòsit en què el pas d’home es troba a l’interior d’una construcció.
9. Dipòsit soterrat: dipòsit ubicat al sòl i on el terreny toca físicament el mateix dipòsit.
10. Eciència energètica: relació entre el rendiment d’un aparell i l’energia consumida.
11. Emmagatzematge: conjunt de recipients de tot tipus que contenen o puguin contenir productes derivats
del petroli líquids.
12. Fabricant: persona física o jurídica que fabrica una màquina, una quasimàquina o un element en les
condicions que especica la Llei de seguretat i qualitat industrial vigent.
13. Inspecció periòdica: activitat per la qual s’inspecciona una instal·lació per vericar el compliment de la
normativa vigent mitjançant un organisme d’inspecció i control autoritzat.
14. Instal·lació: conjunt que engloba l’emmagatzematge i tots els elements necessaris per a l’explotació i la
seguretat que inclou les cubetes de retenció, els carrers intermedis de circulació i de separació, les canona-
des (alimentació, venteig, càrrega…) i els dispositius de càrrega, de descàrrega i de transvasaments annexos.
15. Instal·lador: persona física capacitada per fer instal·lacions d’hidrocarburs.
16. Legislació d’harmonització de la UE: tota legislació de la UE que harmonitzi les condicions de comerci-
alització dels productes.
17. Líquid: tot producte que en el moment de l’emmagatzematge té aquest estat físic, inclosos els que
tenen una uïdesa superior a 300 quan es prova d’acord amb la norma UNE 104 281, part 4-2, o una altra
norma admesa per qualsevol altre estat membre de la UE o per altres països amb què hi hagi algun acord
en aquest sentit.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR