Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública.

Fecha de publicación13 Enero 2021
Fecha23 Diciembre 2020
SecciónConsell General
Número de Gaceta6
CONSELL GENERAL
1/12
www.bopa.ad
13 de gener del 2021Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei
30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública
i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per
preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de desembre del 2020 ha aprovat la següent:
Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modicació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualicada de
seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries
per protegir la salut pública
Exposició de motius
La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que ha viscut el Principat
d’Andorra fa que sigui necessari reforçar la base jurídica de què disposem per poder adoptar les mesures
necessàries per protegir la salut pública davant de les situacions de risc o de perill que es puguin produir.
L’experiència de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2 ha posat de manifest que en ocasions resulta im-
prescindible aprovar determinades mesures amb rapidesa, agilitat, exibilitat i seguretat, per poder fer front
de manera ecaç als riscos sanitaris. Quan aquestes mesures impliquen certes restriccions a la mobilitat o,
en general, a la llibertat general d’actuació de la ciutadania, sobre la qual es fonamenta la convivència en la
societat democràtica, és imprescindible també que aquestes mesures comptin amb una previsió legal clara
i concreta que estableixi amb precisió i seguretat el marc dins del qual pot actuar l’autoritat sanitària, amb
una adequada ponderació entre els drets dels ciutadans i les obligacions que, per responsabilitat social,
s’han d’imposar, i que ofereixi una plena seguretat jurídica, de manera que les persones siguin clarament
coneixedores de les conseqüències jurídiques de les seves conductes.
D’aquesta manera, i d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets
Humans, que exigeixen que en aquests casos es compleixi el principi de legalitat, que comporta també el
de taxativitat, i que les mesures que puguin restringir l’exercici de drets siguin només les necessàries en
una societat democràtica i en tot cas proporcionades als objectius que legítimament han de buscar, s’es-
tableixen diverses modicacions de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualicada de seguretat pública i
de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per explicitar de manera especíca les mesures que
es poden prendre, ns ara implícites en la legislació i en molts casos sense un règim especíc.
Així, es modica la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualicada de seguretat pública per especicar que
el Govern, com a autoritat sanitària, pot restringir el nombre de persones que es poden reunir físicament
en espais i locals, públics i privats, sempre que sigui necessari per protegir la salut pública i de manera
estrictament proporcionada. Aquesta és una de les mesures que l’experiència de la COVID-19 han mostrat
com a més efectives per fer front a la pandèmia, i, atès que la Llei qualicada de seguretat pública inclou
en l’àmbit del dret de reunió les trobades que celebren les persones físiques als seus domicilis o en locals
públics o privats, també per raons familiars o d’amistat, i les que les entitats públiques i privades celebren
en llocs tancats, es fa convenient preveure aquesta restricció temporal de l’exercici d’aquest dret, per raons
de protecció de la salut pública, en la mateixa Llei qualicada; restricció que se sotmet al límit màxim de tres
mesos, passats els quals s’ha de sol·licitar la pròrroga davant el Consell General. Aquestes restriccions del
nombre de persones que es poden trobar físicament i simultàniament en un determinat espai o local han
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
01-12
10:29:20

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR