Edicte de l' 11-1-2021 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament als Srs. Javier Batlle Ordó'ez i Eva S'nchez Baldellou

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
13 de gener del 2021Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-1-2021 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament als Srs. Javier
Batlle Ordóñez i Eva Sánchez Baldellou.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de l’entitat bancària Banc Sabadell d’Andorra, SA.
Actuant en execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal del Batlle, el 30 de gener de 2020, en el marc de la causa tramitada pel
procediment Ordinari: 1000298/2019, esdevinguda ferma i executiva segons acredita el Certicat emès el
16 de setembre del 2020.
Faig saber
Que, el 4 de desembre del 2020, vaig acordar l’execució i requerir solidàriament:
Als Srs. Javier Batlle Ordóñez i Eva Sánchez Baldellou, identicats amb els números de cens: 238732-J i
308878-Y respectivament, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació
d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de cent
setanta-cinc mil quaranta-set euros amb tretze cèntims (175.047,13 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació als Srs. Javier Batlle Ordóñez i Eva Sánchez Baldellou, havent resultat infructuosa
la comunicació de l’acord d’execució efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 11 de gener del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
01-12
10:32:27

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba