Edicte de l' 11-1-2021 pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIGF20210110_21_05_24

Edicte

Edicte de l' 11-1-2021 pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

En execució de:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú d' Encamp, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, l' 11 de gener del 2021, mitjançant aquest edicte,

Requereixo expressament el pagament a les persones i societats que es relacionen a continuació

Persona requerida

Import reclamat

Execució acte

Número expedient

Branco Rodrigues, Josep Felip
cens: 49506V

44,56 '

rebuts: 001027701/00 ' 001029273/00

EX-AD/20-001654-X

Berkan, Hayat
cens: 158090Y

24,37 '

rebut: 001025730/00

EX-AD/20-001713-X

Armengol Areny, Matilde
cens: 001058306/00

20,18 '

rebut: 001058306/00

EX-AD/20-003690-X

Advertència

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, l' adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies sense que les persones requerides hagin procedit al pagament de l' import total del deute objecte de la present execució, procediré a travar embargament sobre els seus béns i drets en la forma descrita en l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba